Σάββατο 19 Σεπ 2020 17:46      

52 θέσεις εργασίας για την καθαριότητα του Νοσοκομείου Κατερίνης

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην Ψ.Ν.Π.Ο), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και Ψυχιατρικού Τομέα (Πρώην Ψ.Ν.Π.Ο) . 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν είναι : 

-    Για το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης : ΕΙΚΟΣΙ ENNEA (29) 
-    Για τον Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην ΨΝΠΟ) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ (23)
  

H διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα θα είναι από την υπογραφή τους έως και την 31-12-2017. Στην διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες): 

Α. Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν, στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. 

Β. Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην Ψ.Ν.Π.Ο.) : α) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή β) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιοδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Ψ.Ν.Π.Ο). 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό Α & Β πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

1.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης & Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Ψ.Ν.Π.Ο), 

2.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε, 

3.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, 

4.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία. 

Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4384/2016 και είναι συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το παρεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. Το κόστος σύναψης σύμβασης εκάστου συμβαλλόμενου καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις μικτές αποδοχές, που θα ελάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η χρηματική αντιπαροχή διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής του έργου (8ωρο ή 7ωρο ή 6ωρο ή 5ωρο). Το χρονικό πλαίσιο θα καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ) 

2.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης. 

3.    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο Γενικό Νοσο¬κομείο   Κατερίνης & Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Ψ.Ν.Π.Ο.), ήτοι: 

α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης ή β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησης του ή γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του. 

4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007.(χορηγείται με το έντυπο της αίτησης που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο). 

5.    (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με θέμα : «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του Γ.Ν. Κατερίνης & Ψυχιατρικού Τομέα, στην Διεύθυνση Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης (Γραφείο Πρωτοκόλλου ισόγειο) 6o χιλ. Ε.Ο Κατερίνης- Αρωνά Νέο Κεραμίδι 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι και την 11-08-2016

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης : 

Α. στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης 

B. Στο Τμήμα Προσωπικού Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.psynpo.gr. 

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με συνημμένα τα έντυπα και την Υ.Δ., να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. 

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης Νοσοκομείο Κατερίνης Καθαριότητα Θέσεις εργασίας

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top