Τρίτη 4 Αυγ 2020 3:13      

Προσλήψεις γεωπόνων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 25 απόφαση της 125ης/11.12.2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας», με ακρωνύμιο BIO TRUST και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00968, με MIS 5031797 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ). Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων με βάση το γάλα και η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Γεωπονικής Επιστήμης – Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
– Διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης – Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
– Εργασιακή εμπειρία: α) τουλάχιστον τριών (3) ετών στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση ερευνητικών έργων, συναφών με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος και β) στο αντικείμενο της μικροβιολογίας τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα σε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για αλλοιογόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς, σε χημικές αναλύσεις τροφίμων με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών, σε νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων, καθώς και σε μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης μικροοργανισμών.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του Έργου (διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.α.)
– Άριστη γνώση Αγγλικών

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Γεωπονικής Επιστήμης – Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του Έργου (διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια κα.)
– Καλή γνώση Αγγλικών

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Γεωπονικής-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Χημείας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
– Διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ελληνικού ΑΕΙ, Χημείας Τροφίμων ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
– Καλή γνώση Αγγλικών
– Εργασιακή εμπειρία α) τουλάχιστον ενός (1) έτους στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση ερευνητικών έργων, συναφών με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος και β) στο αντικείμενο της Βιοχημείας ή Χημικής Ανάλυση Τροφίμων
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του προγράμματος (διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102845940 Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων.

εργασία Θέσεις εργασίας

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top