Δευτέρα 28 Σεπ 2020 13:53      

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 9 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς) του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α'/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α'/11-02-2014) και ισχύει : α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν:

αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3098/31-12-2011).

4. Η αριθ. οικ.26132/20-06-2017 «4η Τροποποίηση της Απόφασης Αντιδημάρχου Κατερίνης για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (ΑΔΑ: ΩΠΑΘΩΕΤ-ΙΧΩ).

5. Το αριθ. πρωτ.: 71/ηχ/2018/26-06-2018 έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Άργος» σύμφωνα με το οποίο το τακτικό μέλος της πενταμελούς επιτροπής κ. Κανταρτζής Νικήτας αντικαθίσταται από τον κ. Σεβαστιάδη Κλήμη με αναπληρωτή του τον κ. Κανταρτζή Νικήτα.

6. Την αριθ. 466/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

7. Το από 15/06/2016 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου σύμφωνα με το οποίο ο κ. Δημητρίου Αριστείδης είναι μέλος του Σωματείου τους, με αριθμό μητρώου 88.

8. Η αριθ. πρωτ. οικ.17913/30-05-2018 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εργασία «Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης έτους 2018» μεταξύ του Δήμου και του κτηνιάτρου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου.

9. Η αριθ. πρωτ. οικ.17914/30-05-2018 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εργασία «Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων, Δήμου Κατερίνης 2018» μεταξύ του Δήμου και του κτηνιάτρου κ. Τζέγκα Λεωνίδα.

10. Την αριθ. πρωτ. 8170/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου Δήμου Κατερίνης με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Αυγούστου 2019. 
Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019».

11. Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α'/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α'/11-02-2014) και ισχύει και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ως εξής: 

1. Μακρίδου Παρθένα, Αντιδήμαρχο Δήμου Κατερίνης, ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Βαϊνά Δημήτριο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Κατερίνης, ως εκπρόσωποι του Δήμου Κατερίνης.
2. Τσακιρίδη Ευστάθιο, με αναπληρωτή τον Κωτούλα Κωνσταντίνο, μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ».
3. Σεβαστιάδη Κλήμη, με αναπληρωτή τον Κανταρτζή Νικήτα, μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ».
4. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνο, κτηνίατρο, με αναπληρωτή τον Τζέγκα Λεωνίδα, κτηνίατρο, μέλη του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
5. Δημητρίου Αριστείδη, ως εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου.

Κατερίνη, 11-09-2018
Η Αντιδήμαρχος

 

Μακρίδου Παρθένα

Δήμος Κατερίνης

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top